Ansvarsfraskrivelsesklausul

Til samtlige erhvervsdrivende i
vandforsyningens forsyningsområde

 

Vedr.: Leveringsbestemmelser – gældende for alle erhvervsdrivende, som forsynes med vand fra Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a.

I det, af kommunen godkendte, regulativ beskrives retten til forsyning af vand.

Det fremgår ligeledes af regulativet, at enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.

Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet (enhver forurening), er vandværket, uanset om dette måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for den erhvervsdrivendes, herunder den erhvervsdrivendes aftagers/klienters/kunders driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandværket har udvist fortsæt eller grov uagtsomhed.

Den erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.


Med venlig hilsen
Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a.