Vandmåleren

 

De vandmålere, vi fremover monterer hos alle forbrugere i Hasselager-Kolt Vandværk vil se ud som den på billedet.

Vandmåler monteres i hvert eneste nye hus, når tilslutningsafgiften er betalt til vandværket.

Kamstrup Flow IQ 2200 messing

Flytning

Vandmåleren skal altid aflæses i forbindelse med flytning. Under punktet "flyttemeddelelser" kan du indtaste de nødvendige oplysninger til os i forbindelse med flytning. Der kan også sendes flyttemeddelelse pr. brev eller på E-mail.

Efter modtagelse af flyttemeddelelsen sørger vi for opgørelse, som fremsendes til din nye adresse. Samtidig sendes en a'conto opkrævning til den nye ejer/lejer.

Udfyld flyttemeddelelse online her...

Årsaflæsning

Foretages af vandværket via fjernaflæsning pr. 31. december hvert år.

VANDBRUD

Typisk i forbindelse med årsaflæsning dukker der nogle uopdagede brud frem. For mange mennesker er vand blevet en post i budgettet, som der lægges mærke til. Vi anbefaler derfor, at man med regelmæssige mellemrum aflæser sin måler og noterer tallet, således at man senere kan dokumentere aflæsningen, og således at man efterhånden får kendskab til eget forbrug i en given periode. Man vil således have nemmere ved at opdage et evt. brud på et tidligt tidspunkt, og ikke først i forbindelse med årsaflæsningen. Får man mistanke om et brud, som ikke har vist sig på anden vis, kan man lukke for al forbrug af vand i huset, og derefter checke af, om vandmålerens tælleværk kører. Kører tælleren, vil der efter al sandsynlighed være et brud et sted på installationerne til det varme eller kolde brugsvand.

Har du brud på en vandledning, så læs mere her...

Refusion i forbindelse med vandbrud

Ved mistanke, eller konstatering af brud kontaktes aut. VVS installatør for at udbedre skaden. For at kunne søge om refusion på vandafledningsafgift, spildevandsafgift og grøn afgift skal den aut. VVS installatør udfærdige et dokument til vandværket, hvoraf det fremgår, om vandet fra brudet er løbet i kloaknettet. Dette dokument samt kopi af regning på udbedring af skaden, samt dokumentation for egne aflæsninger over året sendes til vandværket, således at det formodede spild kan udregnes. Vandværket kontakter herefter Århus kommune for refundering af vandafledningsafgift og spildevandsafgift af den spildte mængde. For grøn afgift gælder, at der kun refunderes det årsaflæste antal m3 minus gennemsnitlig forbrug over de sidste 3 år minus 300 m3. Den spildte mængde skal således være over 300 m3 mere end det gennemsnitlige forbrug over de sidste 3 år, for at man kan få grøn afgift refunderet.

Eksempel

Årsaflæst forbrug 1.000 m3 
Gennemsnitlig forbrug og de sidste 2 år 250 m3

Refusion af vandafledningsafgift og spildevand 750 m3
Told & Skat 300 m3

Refusion af grøn afgift 450 m3

Refusionen er betinget af godkendelse fra Århus Kommune og Told & Skat.


Det er vandværket, der skal søge om refusion, men der skal udfyldes nogle bestemte formularer af forbrugeren, inden dette kan gøres. Formularen kan fås ved henvendelse til vandværket, eller vi sender dokumenterne til dig efter modtagelsen af ovennævnte bilag vedr. brud.

I tvivlstilfælde - kontakt vandværket, vi er altid parate med råd og vejledning.

Vandbrud kan også forekomme uden for måleren - i stikledningen uden for huset, som er forbrugerens egen ledning. Da dette spild ikke kan måles, beder vi alle forbrugere holde øje med evt. våde pletter eller andre tegn på brud. Vi skal afregne grøn afgift efter udpumpet mængde, så det kan koste vandværket dyrt med uopdagede brud. Samme situation gælder hvis der er brud på ledningsnettet i vejen eller fortovet. Hvis man får mistanke om brud, vil vi gerne have en henvendelse, således at vi kan få det af- eller bekræftet.

Her er lidt information om vandtab ved utætheder

Almindelig vandhane:
Langsom dryp 2,5 m3 pr. 4 måneder
Hurtig dryp 10 m3 pr. 4 måneder
Løber for oven - dryp for neden 33 m3 pr. 4 måneder

WC-cisterne:
Kan ikke ses uden ved nøjere syn 33 m3 pr. 4 måneder
Løber så det kan ses 65 m3 pr. 4 måneder
Løber så der er uro på overfladen 135 m3 pr. 4 måneder

* 1 år = 3 perioder á 4 måneder

Det kan derfor blive dyrt ikke at få repareret en defekt vandhane eller toilet.

KONTROL AF MÅLERE

Prisen på vand såvel drikkevand som afledning af vand er de senere år steget voldsomt. Dette har øget forbrugernes krav til afregning af vandforbruget og dermed målernes nøjagtighed. Der blev i perioden 1996 - 97 derfor arbejdet i forskellige styrelser på at opstille krav til afregning af vandet samt krav til målernes nøjagtighed. Således skulle alle vandværker senest den 1. februar 2000 have opbygget et kontrolsystem for vandmålerne hos forbrugerne. Forenklet går systemet ud på, at alle målere skal registreres i et kartotek, opdeles i partier fordelt efter opsætningsår, størrelse, type osv. Efter en opsættelsesperiode på 8 år skal partiet stikprøvekontrolleres. d.v.s. en vis %-del af målerne i et parti nedtages og indsendes til kontrol på et akkrediteret målerlaboratorium. Vort indkøbte målerstyringsprogram sørger for udvælgelse af de målere, som skal nedtages til stikprøvekontrol. I stedet for de nedtagne opsættes nye målere - naturligvis uden omkostninger for forbrugerne. Dette har vi valgt, i stedet for at opsætte en midlertidig måler, og efter kontrol igen opsætte den gamle måler, såfremt den består kontrollen. Samtidig får vi efterhånden flere nye målere, idet vi må erkende, at vi havde en meget stor "park" af ældre målere. Imidlertid har det vist sig, at alle vore indsendte målere har bestået kontrollen, undtagen et parti. Alle målere i det parti skal derfor udskiftes.

Hvis der således kommer et brev i postkassen vedr. udskiftning af vandmåleren, er dette altså baggrunden. Vi er således ikke selv bestemmende om, hvilke målere, der skal nedtages til kontrol. Vi vil fremover løbende foretage udskiftning af målere i hele vort område, og vil gerne så vidt det er muligt bede forbrugerne være os behjælpelig med aftale af tidspunkt.

Som dokumentation overfor Erhvervsfremme Styrelsen skal vandværket udarbejde en kontrolmanual, der beskriver kontrolsystemets funktion og hvorledes vi rent praktisk udfører og overholder de bestemmelser, som er angivet. Der er således både praktiske og administrative opgaver forbundet med overholdelse af målerregulativet.